Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 29.90€ και βάρους μέχρι 3.5 κιλά

Όροι Χρήσης

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.migdisian.gr ανήκει στην ελληνική ομόρρυθμη εταιρεία ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε., που εδρεύει στην Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, στην Ελλάδα. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους τους επισκέπτες του (εφεξής, χρήστες/επισκέπτες) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί, μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των συνδέσμων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσης από επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου, ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) που ενδεχομένως αυτοί να υποστούν. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου της ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Ο διαδικτυακός τόπος www.migdisian.gr ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία ή στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση.

5. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.migdisian.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και της ιδίας της ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε..

6. Ο διαδικτυακός τόπος www.migdisian.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

7. Η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.migdisian.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή αυτών μέσα απ’ το  διαδικτυακό της τόπο.

9. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.migdisian.gr. Επίσης, η ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτήν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων τα ως ανωτέρω αναφερθέντα τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως επίσης δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των συνδέσμων.

10. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.migdisian.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

11. Το παρόν και οι ειδικότεροι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν ενιαίο σύνολο και τη συνολική συμφωνία μεταξύ της  ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.migdisian.gr και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε. των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

12. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ύλη δικαστήρια του Βόλου.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε..» Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν μ’ αυτούς, ενώ προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς οφείλει να μην προβεί σε χρήση του e-shop.

1. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά. H «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων,  που μπορεί να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

3. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων επιστροφών που προβλέπονται πιο κάτω).

4. Το e-shop παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ) στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή σε τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται απ’ αυτόν, ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» απευθύνεται σε πελάτες λιανικής και κάνει δεκτές παραγγελίες εντός του ελλαδικού χώρου.  Αν είστε επιχείρηση και επιθυμείτε να προμηθευτείτε χονδρικώς τα προϊόντα της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.», επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που ένα προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Αν ο χρόνος παράδοσης δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την παραγγελία σας ως προς το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία σας θα εκτελεστεί κανονικά.

Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, η παραγγελία σας παρουσιάζει πρόβλημα στην εκτέλεση ή στην παράδοσή της, η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

ΤΙΜΕΣ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ωστόσο, η αλλαγή τιμών  δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στην αρχή κάθε σελίδας του www.migdisian.gr  υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ». Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να εισέλθετε στον λογαριασμό σας αν υπάρχει ήδη.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό συμπληρώστε τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση).

Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί σ’ αυτό το email.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 Στην αρχή της κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗ» για τη σύνδεση με το λογαριασμό σας. Πατώντας το κουμπί θα οδηγηθείτε σε μια νέα σελίδα όπου σας δίνεται η δυνατότητα να εισέλθετε στον λογαριασμό σας. Στο πεδίο Email εισάγετε το Email σας και στο πεδίο Κωδικός εισάγετε τον κωδικό σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος».

Αν τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά θα οδηγηθείτε στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας.  Για περαιτέρω διευκόλυνσή σας στην αρχή της κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ και να μεταβείτε άμεσα στη διαχείρισή του.

Στη σελίδα διαχείρισης μπορείτε να δείτε την τρέχουσα παραγγελία σας (το καλάθι σας) και τα στοιχεία σας. Στην καρτέλα «Τα στοιχεία σας» βλέπετε το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας και το Email σας. Δεξιά υπάρχει το κουμπί «Ο λογαριασμός μου». Κάνοντας κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού με 3 επιλογές:

• Τα Στοιχεία μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές πατήστε το κουμπί «Ενημέρωση» για να ενημερωθούν τα στοιχεία σας.

• Οι Αγορές μου: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε τις αγορές που έχετε πραγματοποιήσει.

• Αποσύνδεση: Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης αφού αποσυνδεθείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δίπλα σε κάθε προϊόν υπάρχει το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα προϊόν, οδηγείστε στο καλάθι σας.

Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν γεμίσετε το καλάθι σας με τα προϊόντα που θέλετε πατήστε το κουμπί «ολοκλήρωση παραγγελίας». Για να μπορέσετε να παραγγείλετε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό χρήστη στο www.migdisian.gr. Συμπληρώστε στη φόρμα το e-mail σας και το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login.

Αν δεν έχετε λογαριασμό συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Email, Τηλέφωνο, Κινητό, Κωδικός, Επαλήθευση). Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σωστά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».

Προσοχή: Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη τον ενεργό Email λογαριασμό σας διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του Email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Επίσης σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού σας αυτό θα σας αποσταλεί σ’ αυτό το email.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα.

Στο 1ο βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστείτε την ποσότητα των προϊόντων σας και να αφαιρέσετε κάποιο από αυτά από το καλάθι σας πατώντας το εικονίδιο με το Χ.

Στο 2ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο αποστολής. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:

- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε με την ACS courier. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανισθούν στην οθόνη σας τα έξοδα αποστολής. Η παράδοση θα γίνει μέσα στις επόμενες 2-7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ανωτέρας βίας) και εφόσον προηγουμένως ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

- να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από την εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, για να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα που θα είναι η παραγγελία σας έτοιμη να σας παραδοθεί.

Στο 3ο βήμα επιλέγετε τον Τρόπο Πληρωμής. Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε με Αντικαταβολή, με Πιστωτική κάρτα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με PayPal. Ανάλογα με το τι θα επιλέξετε σας «φορτώνει» και η αντίστοιχη φόρμα.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πατήστε το κουμπί «Αγορά».

Αν πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα οδηγηθείτε στη σελίδα της τράπεζας όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνεται. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς, και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.

Σημειώστε ότι η κάρτα θα πρέπει να ανήκει στο πρόσωπο που έκανε την παραγγελία, διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να σας παραδώσουμε την παραγγελία. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα.

Αν πληρώσετε μέσω PayPal, θα οδηγηθείτε στη σελίδα της PayPal όπου θα συμπληρώστε τα στοιχεία στη φόρμα που σας δίνεται. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή θα οδηγηθείτε πίσω σ’ εμάς, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και θα σας σταλεί ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας της πληρωμής, θα οδηγηθείτε πίσω σε εμάς και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής.

Αν επιλέξετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που κάνατε την παραγγελία σας, και κατά τις εργάσιμες ώρες, για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε φροντίστε να είστε διαθέσιμοι στα τηλέφωνα που έχετε δηλώσει.

Αν επιλέξετε να κάνετε κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε..» το ποσό της παραγγελίας σας θα πρέπει να κατατεθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η κατάθεση, η παραγγελία σας ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα διαχείρισης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ). Το αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τηρείται και επεξεργάζεται από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για την παροχή προϊόντων της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.». Συνεπώς, αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι και συνεργαζόμενες με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» επιχειρήσεις, όπως εταιρίες ταχυμεταφορών, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων (όπως το Paypal), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κτλ.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς αποκλειστικά, τόσο από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» όσο και από συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» θα χειριστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα παράσχετε ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας με ασφάλεια και σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» ΔΕΝ διατηρεί στοιχεία πιστωτικής κάρτας των χρηστών. Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται στο περιβάλλον της Τράπεζας και είναι απολύτως ασφαλείς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.».

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεσμεύεστε ότι είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Επίσης δεσμεύεστε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό σας. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας, είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με αυτούς και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» σε τρίτους. Η «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει για τους χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των κωδικών τους από τρίτους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε κάθε περίπτωση κατά την οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Σ’ αυτήν την περίπτωση οφείλετε να επικοινωνήσετε με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» μέσω e-mail, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των προϊόντων, και να ζητήσετε την επιστροφή τους και την αντικατάστασή τους. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε άριστη κατάσταση, με άθικτες τις συσκευασίες τους και χωρίς φθορές. Δεν χρεώνεστε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παραλάβατε ελαττωματικό προϊόν (π.χ. κατεστραμμένο κατά τη μεταφορά). Σ’ αυτήν την περίπτωση οφείλετε να επικοινωνήσετε με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» μέσω e-mail, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των προϊόντων, και να ζητήσετε την επιστροφή τους και την αντικατάστασή τους ή την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παραλήφθηκαν. Δεν χρεώνεστε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή του τιμήματος που μας καταβάλατε, εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων, αν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω αναφερομένων, αλλάξατε γνώμη και δεν επιθυμείτε πλέον την αγορά των προϊόντων. Σ’ αυτήν την περίπτωση οφείλετε καταρχήν να επικοινωνήσετε με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.», μέσω e-mail, και να ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για επιστροφή. Στη συνέχεια οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση, με άθικτες τις συσκευασίες τους και χωρίς φθορές, με δικά σας έξοδα. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.», θα σας επιστραφεί το τίμημα που καταβάλατε κατά την αγορά, με πίστωση του ίδιου μέσου που χρησιμοποιήσατε αρχικά για την αγορά ή σε περίπτωση αντικαταβολής, θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχτεί.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας χωρίς δική σας επιβάρυνση, δύναται να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πατώντας το εικονίδιο με το Χ.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την «ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Ε.» κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Μετά την αποστολή του προϊόντος, δεν είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ακυρώσετε την παραγγελία σας, αν αυτή δεν έχει αποσταλεί ακόμα, και να παραγγείλετε εκ νέου τα προϊόντα που θέλετε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στοχεύουμε να σας παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ζητήματα επικοινωνήστε μαζί μας:

Ηλεκτρονικά:

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.migdisian.gr ή στο email: info@migdisian.gr

Τηλεφωνικά:

2421085858, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες